ერთჯერადი შეკვეთის მინიმალური ტრანზაქცია შეადგენს 15 ლარს

ერთჯერადი შეკვეთის მაქსიმალური ტრანზაქცია არ უნდა აღემატებოოდეს 1500 ლარს

თბილისის მაშტაბით შეძენილი პროდუქციის მიწოდების საფასურია 5 ლარი და ხორციელდება იმავე ან მომდევნო დღეს. რეგინების შემთხვევაში მიწოდების მაქსიმალური დრო განისაზღვრება 5 სამუშო დღისით და საფასური შეადგენს 10 ლარს.

  • მომხმარებელი აცხადებს თანხმობას, რომ საიტზე ხორციელდება მისი პერსონალური მონაცემების შეგროვება და დამუშავება იმ დოზით, რაც აუცილებელია ინტერნეტ-მაღაზიის გამართულად ფუნქციონირებისა და სარეკლამო თუ სხვა მიზნების განხორციელებისთვის. საიტი არ ახდენს ამ ინფორმაციის გადაცემას მესამე პირებისთვის, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა ეს ზემოაღნიშნული მიზნის ნაწილია, ან ამას მოითხოვს კანონი.
  • საიტი პასუხს არ აგებს იმ ზიანზე, რომელიც მომხმარებელს შეიძლება მიადგეს მესამე პირთა მხრიდან ჰაკერული თავდასხმის, ჩვენს სისტემებში სხვა ტიპის უკანონო შეღწევისა თუ სხვა დანაშაულებრივი ქმედების შედეგად. საიტი რეკომენდაციას აძლევს მომხმარებლებს, მიუხედავად საბანკო ბარათის დაცულობისა (3D უსაფრთხოება, დაზღვევა და ა.შ.), ონლაინ შესყიდვებისთვის გამოიყენონ ცალკე ბარათი, რომელზეც მომხმარებლის ძირითადი ბრუნვა არ იქნება, რაც თითქმის შეუძლებელს გახდის ნებმიერი სახის თაღლითობასა და დანაშაულებრივ ქმედებებს.